fbpx
PL

Informacja o ochronie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem państwa danych osobowych jest: Centrum Medyczne RevitaLife z siedzibą przy ul. R. Tagore 3/ 2.3, 02-647 Warszawa, NIP: 5213796600, Nr REGON: 368432131, świadczący usługi medyczne w miejscu siedziby firmy.

II. Jakie dane osobowe przetwarza Centrum Medyczne RevitaLife?
Centrum Medyczne RevitaLife pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji usług medycznych, zgodnie z art. 9 ust. 2 h) RODO. Przepisy prawa nakładają na Centrum Medyczne RevitaLife obowiązek pozyskania danych osobowych w celu realizacji usługi medycznej i prowadzenia związanej z nią dokumentacji medycznej. Ustawia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 25 wskazuje zakres zbieranych danych, zaś w art. 26 jakie dane musimy zebrać w celu realizacji Państwa prawa do wglądu i udostępniania dokumentacji medycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do prawidłowej realizacji usługi medycznej niezbędne jest zebranie przez lekarza informacji o Państwa stanie zdrowia. Bez podania powyższych danych nie możemy świadczyć Państwu usługi. W celu sprawniejszej obsługi pozyskujemy w formie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa numeru telefonu i adresu e-mail. Możemy również pozyskiwać dane w przypadku korzystania przez Państwa ze strony internetowej w postaci plików cookie.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak ją wyraziliście.

III. Kto oprócz Centrum Medycznego RevitaLife jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z Centrum Medycznym RevitaLife podmioty takie jak: - laboratorium Synevo, w ramach badań krwi, laboratorium iGenesis, w trakcie wykonywania badań genetycznych, - firma świadcząca usługi księgowo- podatkowe, -podmiot świadczący obsługę informatyczną.
Państwa dane przed powierzeniem zabezpieczamy podpisując wymaganą prawem umowę powierzenia i zapewniając zabezpieczenia techniczne przed dostępem osób niepowołanych.

IV. Jak długo przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe?
O czasie przetwarzania pozyskanych przez Centrum Medyczne RevitaLife danych osobowych decydują terminy wskazane w przywołanych wyżej przepisach prawa o archiwizacji dokumentacji medycznej, termin ten wynosi 20 lat. Pozostałe dane Centrum Medyczne RevitaLife przetwarza do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami w związku z ich rozliczeniem lub w celu wykonania zawartej umowy o kompleksowe leczenie lub świadczenie usługi medycznej.

V. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie?
Obecnie nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie w formie profilowania. Jeśli jednak sytuacja miałby mieć miejsce poinformujemy Państwa o tym.

VI. Jakie prawa przysługują Pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jedynie zgodnie z przepisami prawa może dojść do ograniczenia praw związanych z usunięciem danych lub prawem do ograniczenia przetwarzania o czym Państwa w danym momencie poinformuje Centrum Medyczne RevitaLife. Zgodnie z art. 21 uts. 4 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio w naszej recepcji przy ul. R. Tagore 3/2.3, telefonicznie: 539 333 777 lub e- mail: rejestracja@revitalife.pl. Jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli nie akceptujesz w/w warunków wyślij e-mail na adres: rejestracja@revitalife.pl o treści: „nie”.

Zamknij Menu